Informačná povinnosť prevádzkovateľa - voči klientom

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej len „nariadenie“) dovoľujeme si vás stručne informovať o spracovaní vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je: KELLYS BICYCLES s.r.o. , spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 17 641 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Kontakt na Prevádzkovateľa:
adresa: Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište
mail: kellys@kellysbike.com,
tel: +421 333 213 111

2. V akých situáciách bude prevádzkovateľ vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade vám naše služby nemôžeme poskytnúť.
Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:
- Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov – napr. predaj tovaru zákazníkom e-shopu - pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa;
- Plnenie právnych povinností – napr. vybavovanie reklamačného procesu alebo vedenie účtovníctva – spracovanie osobných údajov ukladajú niektoré osobitné zákony, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vášho súhlasu, o ktorý vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

3. Kategórie spracovávaných osobných údajov

- Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska;
- Údaje k zákazníckemu účtu – meno, heslo, zoznam zakúpeného tovaru;

- Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa;
- Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí;
- Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať
vhodné produkty a služby;
- Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;
- Cookies.

4. Oprávnené záujmy, pre ktoré sú vaše osobné údaje spracúvané

Prevádzkovateľ niekedy spracúva vaše osobné údaje bez vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe oprávneného záujmu tretích strán. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ vždy posúdi, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv účastníka. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:
- Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane servera ako aj na ochrane svojho podnikania, oprávnený záujem na riadnom fungovaní web stránky (cookies). Na stránkach www.kellysbike.com používame cookies v rámci služby Google Analytics a stránok Kellys, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť stránku vašim potrebám. Všetky tieto údaje sú anonymné a o užívateľovi ezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané len na štatistické a technické účely;
- Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie obchodných oznámení v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia GDPR, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb účastníkovi;
- Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je bezpečnosť nášho tovaru a zamestnancov, ako aj ochrana našich práv – v tejto súvislosti môže prísť napr. k vyhotovovaniu kamerového záznamu na predajniach a pod. Záznam je uchovávaný našou spoločnosťou po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 14 dní odo dňa vyhotovenia.

5. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Vo všeobecnosti uplatňuje naša spoločnosť dobu 10 rokov pre uchovávanie osobných údajov vrátane komunikácie s klientom, počítajúcu od ukončenia zmluvného vzťahu.
Osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

6. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, pochádzajú od vás ako dotknutých osôb alebo od iných osôb ktoré vo váš prospech objednali tovar alebo služby.

7. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
- Osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu;
- Osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmlúv;
- Slovenská obchodná inšpekcia, Orgán alternatívneho riešenia sporu, Policajný zbor, Súd, Znalecké ústavy a znalci, iný oprávnený subjekt.

8. Aké máte práva pri spracovaní vašich osobných údajov?

- právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
- právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
- právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
¬ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
¬ odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
¬ vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
¬ Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
¬ Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na
Prevádzkovateľa vzťahuje;
¬ Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
¬ právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
¬ popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
¬ spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
¬ prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
¬ vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
- právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
- právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
- právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
- právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

9. Záverečné prehlásenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kellys